అమ్మ పూకుని కమ్మగా దేంగా – Part 3

Posted on

Ee telugu sex stories lo part 3 ki vachaamu, enjoy.

నను దగరకి రామంది. నేను సిగు పడతు. అమ్మ దగరికి వేళను. అమ్మ వెంటనే నా టవల్ లాగేసింది. నా మొడ్డ పుల్ గ లేచిఉంది. అమ్మ రోజు నిద్ర లేవగానే ఇది కూడా లేస్తుంది ర నీకు. అని క్రీం చేతో తీసుకోని నా అతులు కి పూస్తుంది. అబ్బ అమ్మ నా మోడ్డ దగర అలా అంటుంటే నాకు వంట్లో కరెంటు పాస్ అయినటు ఉంది. అమ్మ మొత్తం అంత పూసి 5 నిముషాలు ఆగి కడుకో అంది. అమ్మ స్నానం చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అమ్మ ఏంటి ఇలా స్నానం చేస్తున్నావ్ అనాను.

అమ్మ నేను కూడా ఇలాగే కద చేసింది. నిన్న చూసావ్ గా ఇంకా కోతగా చూడానికి ఏముంది. నేను మనసులో ఆనుకున అమ్మ మాస్ ఉరమాస్ మరి ఇంత లంజ ముండ అనుకోల. ఎలాగో బయటకి వెళ్ళే అవసరం తకువ కాబటి సరిపోయింది లేకుంటేనా రోజుకి ఒకడితో దేన్గించుకునదే. 5 నిముషాలు అయిపోయాక నేను నా అతులు కడుకున మొత్తం అతులు అని పోయాయి.

మా ఇటు చుడు అనాను. అమ్మ ఇటు వేపు తిరిగి ఓరి నా కొడకా నీ మోడ్డ ఇంత పొడుగు ఉంది ఏంట్రా అతులు మద్యలో సరిగా కనపడలేదు మీ నాన కంటే పాడుగా ఉంది. అంటూ నా మోడ్డ ని చేతో పటుకొని గటిగా పిసికింది. నాకు పై ప్రాణాలు పైన పోయాయి. అమ్మ మోడ్డని ముందుకి వెనకి ఉపుతుంది. ఆహా ఎంత హాయిగా ఉందొ. నేను చాలాసార్లు మోడ్డ కోటుకున గాని ఇలా ఎపుడు అనిపించలేదు.

5 నిముషాలు అయాక అమ్మ చేతిలో కర్చేసాను. అమ్మ నిది ఎంత చికాగ ఉంది. ఇది అయెతే ఒక దెబ్బకి కడుపు వచేసది దెంగితే. అమ్మ చేసే చేష్టలకి. మాటలకి. నాకు ఏమి మాట్లాడాలో తెలియలేదు. ఏదోటి మాటాలాడాలి అని. అమ్మ నీకు ఐ క్రీం ఎకడిది. అమ్మ మీ నాన తెచాడు రా . మీ నానకి నా పూకు మిద మీ నాన మోడ్డ మిద గాని అతులు ఉంటె నాచదు. డ్యూటీ నుండి వచాక క్రీం రాసుకొని తీస్తాడు నేను నెలకి ఒకసారి తీస్తా అది మీ నానకి మూడ్ వచ్చి దెంగుతాను అంటే. నేను వెంటానే అమ్మ అంటే నెల నుండి.

నువ్వు అతులు తీయలేద ఇంత పొడుగ ఉనాయి అనాను. అమ్మ దొంగ నా కొడకా నా పుకుతో నీకు ఏంట్రా పని. మీ నాన దెంగి నెల అవ్తుంది అయిన దెంగితే కద నేను తీసేది. అయినా ఇవాళ తీస్తా క్రీం రాసుకుంది . నా మొగుడు నను డెంగుతాడు ఇవాళ అంది. అమ్మ నాన రావడానికి ఇంకా 10 రోజులు పటది కద ఎల వస్తడు. అమ్మ ఇంట్లో మగడు ఎవడు వుంటే వాడె నా మొగుడు. అమ్మ అంటే నువ్వు అనేది. నువ్వు అనుకునేది రా కొడకా.

అమ్మ నిజామా నువ్వు చెపేది. అవును ర అంది అమ్మ. ఏమి ఇ అమ్మ ని దెంగవ అంది. నేను ఆత్రంగా అమ్మ దెంగుతాను అమ్మ నేను నిను మొదటి సారి బాత్రూం లో చుసినపుడే ఆనుకున . అందుకే ఇనీ రోజులు ఇ తిప్పలు అని అమ్మ ని గట్టిగ కోగిలించుకున. అమ్మ సేరె అయెతే రూమ్ లోకి పద అంది. అమ్మ మరి కరెంటు పొది కద నీళ్ళు ఎలాగా మాలి స్నానికి అనాను. రే ముందు నా వంట్లో ఉండే కరెంటు గురించి ఆలోచించు.

అ కరెంటు సాయంత్రం వసది గాని. నను చెయి పటుకొని రూమ్ లోకి తిసుకేలంది. ఇద్దరి వంటి పైన చిన గుడ్డ ముక్క కూడా లేదు. అమ్మ ఆకలి తో ఉన కుక్కి బ్రెడ్ ముక్క దోరేకేతే ఎల చూసాడో న వేపు అలా చూస్తుంది. అపుడు అనిపించింది. అమ్మ లంజాల కొంపలో ఉండ్లిసింది సంసారుల కొంపలో పుటింది. అమ్మ బెడ్ మిద పడుకొని కాళ్ళు రెండు పంగా చాపి పుకుని వేలితో రుదుకుంటుంది ఇని రోజులు ఎల తటుకోందో అనుకునా. ఎమేనా ఈలాంటి ఛాన్స్ ఎవరికీ రాదు మొటమొదటి సరి దెంగుడు అమ్మ తో.

నేను మెలగ బెడ్ పైకి ఎకను అమ్మ ఎపుడెపుడా అని ఆత్రంగా చూస్తుంది . నేను అమ్మ కాల సందులో కూర్చొని అమ్మ నడుము పటుకొని నడుము అంత ముద్దులు పెడ్తున అమ్మ గట్టిగ దిండు పటుకొని అమ్మ హ ,….. అని ములుగుతుంది. అలాగే పైకి పోయి అమ్మ సాల్లు మెడ మిద ముద్దుల వర్షం కురిపించా అమ్మ తటుకోలేకపోతుంది హా అబ్బ హం అంటూ ములుగుతుంది. అమ్మ ఇక చాలు ర మోడ్డ తీసి నా పూకు లో పెటార అంది.

నేను లేచి నా మోడ్డ తీసి అమ్మ పూకు దగర పేటి రుదను. అమ్మ అబ్బ లోపల పెటార అంది. మోడ్డ తీసి పుకులోకి తోసాను. మొత్తం అంత అమ్మ పూకు రసాలు ఉరిపోయాయి పేటగానే లోపాలకి పుసకని వెళిపోయింది. అమ్మ హా అని కేక పెటింది. నేను మెలగ పైకి కిందకి లేస్తూ దెంగడం మొదలు పేటను నా మోడ్డ బయటకి వచేసింది. అమ్మ రయ్ అలా మొత్తం బయటకి తియకు ర కొంచం మోడ్డ లోపల ఉండేలా డెంగు అంది. నేను నా మోడ్డ తీసి అమ్మ పూకు లోకి తోసాను.

ఈ సారి అమ్మ చేపినాటు దెంగుతున. అమ్మ కొంచం ఫాస్ట్ గ దెంగర అంది. నేను స్పీడ్ పెంచ. అమ్మ అబ్బ ఏమి దెంగుతునావ్ రా హా ఆ హ అంటూ ములుగుతుంది. అలా టప టప మని శబ్దం వాచేలా దెంగుతున. 10 నిముషాలు అయాక ఒకసారిగా నాకు కరిపోయింది. మొత్తం అమ్మ పుకులో కర్చేసి అలాగే అమ్మ మిద పడిపోయా. అమ్మ ఏంట్రా ఆగిపోయావ్ అంది.

మా కరిపోయింది మా. అమ్మ లోపల కర్చేసవ ముందే చేపచు కద అంది. నేను సరి మా తపు అయిపొయింది ఆన . అమ్మ పర్లేదు లె టాబ్లెట్స్ ఉనాయి అంది. అవి ఎకడివి మా. మీ నాన కండోమ్స్, టాబ్లెట్స్ తెచారు ఇపుడు అయిన దెంగె టపుడు వేసుకుంటారు. ఏదేన తేడా వస్తే ఏమి కాకుండా టాబ్లెట్స్ కూడా తెచారు. 10 నిముషాలు అయాక నా మోడ్డ మాలి లేచింది. అమ్మ ఎపుడెపుడా అని సిద్దంగా ఉంది. మోడ్డ తీసి పుకులోకి తోసి దెంగడం స్టార్ట్ చేశాను.

అలా సాయంత్రం లోపు అమ్మ ని 4 సార్లు దెంగాను. అలా నాన డ్యూటీ నుండి వచ్చే వరకు రోజు దెంన్గేవని నాన ఇంట్లో ఉనపుడు ఏమి చేసేవను కాదు. అలా అమ్మ నేను నాన కి తెలియకుండా దేన్గించుకునేవళం ఇపుడు నేను ఇంజినీరింగ్
చడువ్తున అమ్మ ని రోజు కాలేజీ నుండి ఇంటికి వచాక దెంన్గుతున.

ఈ కద మీకు నచితే నాకు మెయిల్ చేయండి [email protected]
లెక్ కోటండి. మీ కోసం కొత్త కధలు సిదం చేస్తాను.

Ee telugu sex stories lo part 3 complete ayindhi. Thanks for reading.

One thought on “అమ్మ పూకుని కమ్మగా దేంగా – Part 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *