హాయ్ పాఠకులందరికీ, నేను ఈ సైట్ నుండి కథలు చదువుతున్నాను. ఇక్కడ నా స్వంత కథలు రాయడం ఇదే మొదటిసారి. ఇప్పుడు, కథలోని పాత్రల గురించి శీఘ్ర

వికట కవి గారూ……….. స్ట్రెయిట్ away పాయింట్ కి వస్తున్నాను. మీరూ., ఆ మోహన్ఆ27 గారూ ఎందుకు నా వెనక పడుతున్నారో అర్ధం కాలేదు. మిస్టేక్స్ అందరు

కిషన్ గాడు లాగి ఒక్కటి కొట్టాడు షాహీన్ ని. పాపం అంత ఎత్త్తు ఉన్న షహీన్ ఎగ్గిరి దూరంగా పడింది. లుంగీ పైకి ఎత్త్తి కట్టుకుని మీదకు

షాహీన్ మాడం చాలా స్ట్రిక్ట్. ఒక కంపెనీ కి MD తను. తన ముందు సినిమా యాక్టర్లు కూడా బలాదూర్ అంత అందంగా ఉంటుంది. సర్తాజ్ తో

“మొత్తం విన్నావా?” అంటూ రహస్యంగా అడిగింది. “ఏమీ వినలేదే?! మళ్ళీ చెప్పు” అంటూ సమీపంగా వచ్చి అడిగాడు. కేశవతో ఒకసారి ఇదయింతరువాత బట్టల మీద అదుపు ఉండట్లేదు

కేశవకి అంతా అయోమయంగా ఉంది. ఎవ్వరి ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు. ఈవిడ ఎవ్వరూ?! ఇలా చాలా సందేహాలు చుట్టుముట్టాయి. రాగానే మర్యాదలు అన్నీ చేసింది. కట్టుకోవడానికి లుంగీ ఇచ్చింది

కేశవ తండ్రి కూడా వచ్చాడు. భోజనం చేసి ఎవ్వరి గదిలోకి వాళ్ళు వెళ్లిపోయ్యారు. శ్రావ్య వాళ్ళ పోర్షన్లోకి వెళ్లిపోయింది. కేశవ మంచానికి అడ్డం పడ్డాడు. అర్ధరాత్రయ్యింది. కేశవ