నా వయసు 42. నా భార్య వయసు 36. నా భార్య కు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది. ఆమె పేరు దయ వయసు 38. నా భార్య