ఆరోజు రాత్రంతా శ్రీలక్ష్మి రూమ్ లో.కూర్చుని ఏడుస్తూనే ఉంది…తనకేం పట్టనట్లు తన మొగుడు నిద్రపోయాడు…తెల్లారిణాక అందరికన్నా ముందే ఇంట్లో పానంత చేసింది…స్టేషన్ కి రెడి అవుతున్న మొగుడికి

అర్ధరాత్రి బలరాం గట్టిగా వాటేసుకుని సరికి శ్రీలక్ష్మి కి మెలకువ వచ్చి తిరిగి బలరాం ని మళ్ళీ గట్టిగా వాటేసుకుని పెదాలపై ముద్దు పెడుతూ ఉంది….బలరాం కి