అక్క వేల్లబోతోంది. ఒక్క నిమిషం ఉండు అని రెండు సళ్ళని గట్టిగ పిసికా… అక్క: అక్కడ మాత్రం చెయ్యి వెయ్యకు. గోపి: మరి ఎక్కడ వెయ్యమంటావు. అక్క:

రాజ్యం పట్టుకోల్పోయింది ,ప్రజలు దారి తెన్నూ లేకుండా ఉన్నారు. శాతకర్ణి కి ఇది పెనుసవాలు గా మారింది. రాజ్యం లో అందరికి క్రమశిక్షణ అలవాటయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నాడు.

నాహాపణ సైన్యం చండ ప్రచండం గా ఉన్నది. నిలువరించ లేకపోతున్నారు. శాతకర్ణి ఎగిరే రధం ఎక్కి భాస్వరం నిండిన గోళాలను ఆకాశంనుండి వదిలాడు. వాటిని నిప్పు బాణం