హాయ్, అందరు బావున్నారా? నా పేరు సాయి, మాది విజయవాడ లోకి ఒక పల్లెటూరు. మేము అక్కడే నా చిన్నతనము పూర్తీ చేసుకున్నాము. కొన్ని అనివార్య కారణాల