Saturday, 23 September 2017

దానీ పేరు రాధిక - Telugu sex kathalu

Telugu sex stories మాది వరంగల్లు. నేను చదువుకోసం వైజాగ్ వచ్చాను. నాకు ఒక చెల్లెలు. దానీ పేరు రాధిక. నాకు అది అంటే చాలా. దానే పేపు చూ సూ వుంటాను చాటు గా. దానీ ఎతులు తలుచుకుంటూ కార్చుకొనే వాడి సి. నేను వున్న కాలేజీ లోనే రాధి క కు కూడా సీటు వచ్చింది. ఇద్దర మూ రోజూ సాయంత్రం కలుసుకొనే వాళ్ళము. అది లేడీస్ హాస్టల్లో వుంటుంది. ఒక రోజు "అన్నయ్యా హాస్టల్లో బోర్ గా వుంది. బయట పెళ్ళాలనీ పిస్తున్నది" అంది. "సరేనే ఎల్లుండి సాయంత్రం బీచ్ కు పెళ్లాములే" అన్నాను. నేను నా బైక్ తీసుకొనీ హాస్టల్ దగ్గ రి కి పెళ్ళాను. దాన్నీ చూసి మతీ పోయింది. టైట్ ప్యాంటు, టైట్ టీ పర్ట్ పేసుకుంది వుంది. అది మగాడిలా రెండు వైపులా కాళ్ళు పేసి కూర్చుంది. బ్రేక్ పేస్తుంటే దానీ సళ్ళు నా పీపుకు అదు ముకుంటున్నాయి. నా చెల్లెలు అయినా నాకు భలే క సె క్కీస్తున్నదీ. బీచ్ కు పెళ్ళీ పల్లీలు తీసుకొనే ఇద్దరమూ ఎక్కువ జనం లే నీ చోటు కు పెళ్ళీ కూర్చున్నాము.

మాచాడుకుంటుంటే "ఏంటన్నయ్యా అలా చూస్తున్నావు నన్ను" అంది. "చాలా బాగున్నాపే రాధి ఈ డస్ లో" అన్నాను దాసి సళ్ళ వంక చూసూ, సిగ్మ గా నప్వింది. "రాపే కాసేపు నీళ్ళలోకి" అన్నాను. అది రాను అంటున్నా లాక్కుపోయాను. ఇద్దరమూ నీళ్ళతో ఆడుకోవడం మొదలు పెట్టాను. నీళ్ళు పడి దానీ బ్రా బాగా కనీ పిస్తున్నది. దగ్గర కు పెళ్ళీ నీళ్ళు పోసూ సళ్ళు తాకించాను. "అబ్బా ఏంటన్నాయ్యా" అంది. నేనోం కాస్త్ర గట్టిగా పట్టు కొనీ అది మాను. "అన్నయ్యా వదులు ఏంటది" అంది. పిన కుండా "రాధీ నీ వీ భలే వున్నాయి" అనీ పిసకడం మొదలు పెట్టాను. అది మూలగడం మొదలు పెట్టింది. ఇద్దర మూ నడు ములోతు నీళ్ళలో ది గా ము. కాబట్టి చూసే వారి కి ఏమీ కనపడదు. నేను దానీ చెయ్యి పట్టు కొనీ నా పాయ్స్ లో పెట్టి అండర్ పేర్ లో పెట్టాను. "అన్నయ్యా వదు. తప్పు" అంది. "రాధీ ఏమీ కాదు ఒక్కసారి వూప వా ప్లేజ్ రాధీ" అనీ దానీ చేతీ నీ నా మొడ పెన పెటాను. "పట్టు కో రాధీ" అన్నాను. అది ఏమనుకుందో నా మొడ్డ పట్టు కొంది. నేను టీ షర్ట్ పైనే సళ్ళు పిసు కుతుతూ నా నడుము వూపడం మొదలు పెట్టాను. దానీ చే తీసి గట్టి గా వూపడం మొదలు పెటింది. నేను నా చే తీ నీ దానీ ప్యాంటులో పెట్టి పేంటీలో దూర్చి పూ కులో పేళ్ళు పెటి క్రై లక సా గాను. "రాధీ రాధీ" అంటూ దాసి చే శ్రీ లోనే కార్చేసాను. "అన్నయ్యా" అనీ అది కూడా కళ్ళు మూసుకుంది.
telugu sex stories

దానీ కి భావ ప్రాప్తి అయిపోయినట్లు నా చేతీ పేళ్ళకు తడి త గీలీ ంది. "రాధీ నా రూం కు పోదామా" అన్నాను. "వద్దన్నయ్యా తప్పు" అంది. "ఏమీ కాదు ఒక్కసారే" అన్నాను బుజ్ఞ గీ సూ, "వద్దన్నయ్యా కడు పొస్తుంది" అంది. "పిచ్చీ పిల్లా తొడుగు పేసు కుంచానులే" అన్నాను. వప్పుకుంది. రూం కు రాగానే ఇద్దరమూ నగ్నంగా తయారయ్యా ము. తొడుగు పేసు కొనీ దింగడం మొదలు పెట్టాను. మొదటి సారి దెం గీచు కుంటున్నది అందుకే "అబ్బా అన్నయ్యా నెమ్మదిగా " అనీ అరుస్తున్నది. "రాధీ" అనీ మూలుగుతూ కార్చేసుకున్నాను. అది నన్ను హత్తు కుంది. "రాధీ ఐ లవ్ యు రా" అన్నాను దానీ పెదవులు ముద్దాడి. " ఐ లవ్ యు అన్నయ్యా" అందీ నన్ను మాతు కొనీ . అప్పటి నుండి ప్రతీ వారం ఇద్దర ము కలుసు కొనే వాళ్ళము నా రూం లో, అది మాత్రం తొడుగు లేకుండా దెంగించుకొనేది కాదు. పెళ్ళి అయి సింగపూర్ లో వుందీ ఇపుడు.