Tuesday, 20 June 2017

త్రిష సినిమా అవకాశం కోసంtelugu sex stories త్రిష మిస్ చెన్నై కి కాంటెస్ట్ చెయ్యాలని అనుకుంతుది .వల్ల నాన్న


కృష్ణ , అమ్మ కి . త్రిష ని అలాగిన అందాల పూతిలో నిలబెట్టి


హీరో ఇన్ ని చెయ్యాలి అని ఆశ .


సో ఫోటోశూట్ కోసం రమణ దగ్గరకి తీసుకు వెళ్లారు . ఆటను


మంచి ఫేమస్ ఫోతోగ్రఫేర్ . ఆటను కాస్త గెడ్డం పెంచుకుని సిలెంట్


గా వున్నాడు . ఆటను ఇప్పటికి చాల మందిని హీరో ఇన్స్ ని


చీసాడు .


రమణ ఫోటోశూట్ తీసిన ఎ హీరోయిన్ అయిన , ఒక రేంజ్ కి


వేల్లిపోతుంది అతనికి ఇండస్ట్రీ లో పెద్ద డైరెక్టర్ల అందరితూను


పరిచయం ఉంది . రమణ త్రిష ని పినుంది క్రింద వరకు తెరిపార


చూస్తున్నాడు . త్రిష వల్ల నాన్న రమణ సర్ , నమస్తే , అంది ,


మా అమ్మాయీ . హీరో ఇన్ ని చెయ్యాలి అలాగినా .


అన్నాడు . ఆ సరుకు బానే వుండి , మరీ చూస్తాను , లూపలికి


తీసుకు ర . అన్నాడు .


అది చాలా పెద్ద రూం . మొత్తం అచ . రూం లో మాక్ అప్


ఇతెంస్ , లైట్స్ ఇంకా చాల వున్నాయి . మరలా పెద్ద సూఫా సెట్


. ఇంకా చిన్న సూఫా సెట్ వున్నాయి . రమణ మంచి స్కాట్చ్


బాటిల్ తీసుకుని ఫైన్ గ్లాస్ లో పూసుకున్నాడు . ఒరేయ్ గిరి


శూడ తీర అన్నాడు . ఒక 14 సవత్సరాల కుర్రాడు . నూనూగు


మీసాలు తో ఉన్నాడు . శూడ విత్ ఐస్ తో వచాడు . గ్లాస్ లో


ఐస్ సుబ్స్ శూడ కలిపాడు . ఆమి పీరు కృష్ణ . మీ అమ్మాయిది


అన్నాడు రమణ . త్రిష కృష్ణన్ సర్ . అన్నాడు . ఆ ఇలా


రమ్మను . అన్నాడు .


త్రిష రా అమా . సర్ దగ్గరికి అన్నాడు . రమణ దగ్గరికి వచ్చి


నేలబడింది . త్రిష టీ షర్టు అండ్ జీన్ లో వచ్చింది . కృష్ణ నీ


కూతురు బాగుంది . నాకు చామన ఛాయా రంగు అంటీ , చాల


ఇష్టం అన్నాడు . సోల్లు కూడా బాగున్నాయి . నీ కూతురి సైజు


అంటా కృష్ణ .


సర్ అది 36 సోల్లు ౩౦ నడుము ౩౭ గుద్దలు అన్నాడు. ఆఅ


బాగుంది శాపే బాగానీ అనాతుంది పికి . నాకు నచ్చింది . నీ


కూతురు ని మంచి డైరెక్టర్ చీటిలో పెడతాను . అన్నాడు . అలాగే


సర్ మీ దయ . అన్నాడు .


త్రిష దగ్గరకు ర . అన్నాడు . రమణ


త్రిష కాస్త టెన్షన్ పడుతూ దగ్గరకు వచ్హిది . త్రిష వల్ల అమ్మ ని .


అప్పుడూ అవడూ ఒకడు దేన్గుతూ వుంటాడు . అది చూసి . కుతి


పుట్టి నప్పుడు బుల్లి నలుపు కూవడం తప్ప . ఇంత వరకు త్రిష


సోల్లు కూడా నొక్కించు కూలీడు .


త్రిష రమణ సర్ దగ్గరికి వచ్హిది . ఇంకా దగ్గరికి ర . అన్నాడు .


వచ్చింది . రమణ త్రిష తోడాలని చీతులుతూ తడుముతూ .


మంచి కంద పట్టిన అరటి బొంతల లా వున్నాయి . పర్లీడు .


అంటూ చీతితో పూకు మీద తడిమాడు . త్రిష వెన్నకు వెళ్ళింది .


ఆమె లంజా వెన్నకి వేల్లలు . అని త్రిష ఫాంట్ ని నడుము దగ్గర


పట్టుకుని దగ్గరకు లాగి పూకు ని వోట్టాడు . త్రిష బయంతో నాన్న


వంక చూసింది . బయపడకు అమ్మ , సర్ కి కోపెరాటే చెయ్యి .


నీను బయట వుంటాను అన్నాడు .


రమణ నువ్వు కూర్చో . నీ కూతురు ఆనతి ఆమి చెప్పలీద .


అన్నాడు . అది ఇంకా కన్య సర్ . ఇంత వరకు దాన్ని అవరూ


తాక లీడు అన్నాడు . అలాగా . దావే అని త్రిష ని దగ్గరకు


లాకుని పూకు ని జీన్ ప్యాంటు మీదే వాసన చూస్తున్నాడు .ఆ


అంటూ జీన్ ప్యాంటు మీద కొరికాడు . ఆ మంచి మదపు వాసన


వస్తుంది . అని తెఅశిర్ట్ అట్టాడు . త్రిష బొద్దు . మరీ లూతు గా


లీకుండా . ఆ వెలుతురు లో కసి అక్కిన్తుంది . త్రిష పొట్ట కాస్త


కొవ్వు పట్టి ఉంది . ఆ పొట్ట వుంటేనే అందం . పొట్ట మీద చెయ్యి


వీసి . గట్టిగా నొక్కి. సుతారంగా ముద్దు పెట్టుకుని టీ షర్టు పికి


ఎత్తాడు టీ షర్టు లోపలకి చెయ్యి పెట్టి సొల్లు ని బ్ర మీదీ కసిగా


బలంగా పిసికాడు.చేతి తో మేలి తిప్పి పిసుకు తున్నాడు.. కృష్ణ


నీ కూతురు నచిది . ఇంకా కన్య కబ్బతి నీకు ఒక కూటి వరకు


ఇప్పింటాను . ఒక డైరెక్టర్ వున్నాడు . వాడికి ఈ రంగులో వున్నా


పిల్ల అంటీ వుదలందు . అంట అయిన ఇస్తాడు . తర్వాత ఒక


సినిమా అవకాశం గురెంటీ అన్నాడు .


త్రిష సొల్లు ని tea షర్టు మీదే నొక్కి .ఆ బాగుంది . పికి అట్టుగా


కనపడక పూయిన . ఆ రోమ్ముల్ శాపే వీరు . ఆ బాగుంది . టీ


షర్టు విప్పు అన్నాడు .


సర్ నీను బయట వుంటాను అన్నాడు . వద్దు కూర్చో చూడు .నీ


కూతురు పూకు అలా వుండూ . నీ పెళ్ళాం లాగ వుండూ . లీక


అలా వుండూ చెప్పాలి అన్నాడు .


త్రిష కి సిగ్గు వీసింది . కాని అలానే వుండి .


రమణ సాడిస్ట్ అని తెలుసు కాని ఇలా తెలియదు . కృష్ణ అలానే


కూర్చున్నాడు


గిరి కి త్రిష ని చూడ గానే మొడ్డ లేగిచి ఆడు తుంది . ఇంకా


ఉప్పుడు దేన్ని వేప్పి చూపింటారు సర్ . అని వాడి మొహం వెలిగి


పూతుంది . బట్టలు వెప్పవే లంజా అన్నాడు . ప్యాంటు వేప్పింది


. ఆఆ ఒకసారి గుండరంగా తిరుగు అన్నాడు . తిరిగింది . ఆ


గుడ్డలు కూడా బాగున్నాయి అన్నాడు .


టీ షర్టు తీసిది . త్రిష సొల్లు బిగి సాదల కుండా . లీత మంజుల


సైజు లూ చాలా బాగున్నాయి . లీత చమన ఛాయా రంన్గులో


మెరిసిపూతున్నాయి .


నీ సొల్లు బాగున్నాయీ . అన్నాడు . త్రిష వైట్ పంటి అండ్ వైట్


బ్ర లో వుండి . ఆ బ్ర విప్పు అన్నాడు . త్రిష సొల్లు ని బ్ర వదిలీ


తప్పితికి తూసుకుని వచాయి . ఆ నీ సొల్లు చాలా బాగున్నాయి .


పంటి విప్పు అన్నాడు . వెన్నకి తెరిగి పంటి నీ కళ్ళ మీదుగా జార్చి


ముందుకు తిరిగింది .


త్రిష తెల్లని తొడల మద్య . ఆని ముత్యం లాగ లూతు గా వుండి


పూకు . రెండు కళ్లు కి మద్య ఒక బెట్టుదు గ్యాప్ వుండి . రెండు


తొడల టచ్ అవ్వకుండా వునాయి . కృష్ణ అలా వుండి నీ కూతురు


పూకు. అన్నాడు రమణ . కృష్ణ సుల్ల కూడా లేగిచి ఆడుతుంది .


ఇంతలొ అవరూ కాలింగ్ బెల్ నొక్కారు . ఒరేయ్ గిరి చూడరా .


అన్నాడు . గిరి వెళ్లి , సర్ రంబ మదెం మీ గురుంచి వచారు సర్


అన్నాడు . ఆ . లోపలికి రమ్మను అన్నాడు . రంబ వచ్చింది .


త్రిష వొంటి మీద నూలు పూగు లీడు , రంబ ఆమి పట్టిచు


కూకుండా . ఆనతి సర్ రమ్మనారు . మీ బుజ్జిగాడికి కూరిక


పుట్టిందా అన్నది .


అవునీ . కాని ఈ రోజు కొత్త లంజి వచ్చింది, త్రిష అంట సొల్లు నీ


కన్నా పెద్ద గా వున్నాయి చూడు.. నువ్వు వుండూ నీతో పని


వుండి అన్నాడు .


రమణ త్రిష ని దగ్గరకు పిలిచాడు వచ్చింది . తోడాలని చీతులుతూ


నిమురుతూ . పూకు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు . మదపు


వాసన తూ కస్సేకి పూతుందే నీ పూకు అన్నాడు . పూకు మీద


బోచు ఆంటీ , గేయ్య లీడు అన్నాడు .


ఒరేయ్ గిరి లైట్ వెయ్యి త్రిష పూకు మీద. అన్నాడు . గిరి పెద్ద


లితే వీసాడు . త్రిష సూఫా మీద కూర్చు ని పొసెస్ ఇవ్వు అని


కొన్ని ఫొటోస్ తీసాడు . రెండు కాళ్ళు వేదదియ్యమన్నాడు .


వేదదీసి ఒక క్లోజ్ ఫోటో . ఒక లాంగ్ ఫోటో . తీసాడు . ఒరేయ్


త్రిష పూకు బోచు గోరుకు అన్నాడు . గిరిని . గిరి సుల్ల అప్పటికీ


లేగిచి గంతులీస్తుంది . అలాగీ సర్ అని లజేర్ అండ్ ఫోం తేచాడు


. ఫోం వద్దు రా . అని రమణ త్రిష పూకు ని ముద్దు


పెట్టుకున్నాడు . త్రిష పూ పెడలిని వేదదీసి బుల్లిని వోట్టాడు .


పీదాలుతూ ముద్దాడాడు . వుమ్మి వీసి జూకాడు . త్రిష సొల్లు


జూకుతూ పూకుని జూకుతూ . నీ పూకు ని సర్ దేన్గుతారు . నీను


తరువాత పచడి చీస్తాను నీ పూకు ని అన్నాడు. అని పూ పేదలని


కొరికాడు.


గిరి పక్కనీ వుండే సుల్ల పుచుకుని చూస్తునాడు . రంబ కూడా


చూస్తుంది . కృష్ణ సుల్ల కూడా లేగిచి ఆడుతుంది .


రమణ , ఆరా గిరి నువ్వు ప్యాంటు తేయ్యరా అన్నాడు . వద్దు


సర్ . అందుకు అంది . అన్నాడు . తెయ్యర . అన్నాడు .


తీసాడు . మొతం బట్టలు విప్పారా అన్నాడు . వెప్పుడు . గిరి


సుల్ల 6 1/2 ఇంచ్ లు వుండి . ఆర . దెంగాలని వుందా . అని


నావ్వాడు . పూకు మీద ఆతులు గీక ర . అన్నాడు . గిరి త్రిష


పూకు మీద ఆతులు గీసాడు నెమ్మదిగా . ఆర ముద్దు


పెట్టుకూవాలని వుంటే పెట్టుకూ అనగానే . ఇంకా ఆనందంగా జూకి


నలుపుతూ జూకాడు.


గిరి జూకుతుంటీ . త్రిష సొల్లు గాలి కొట్టిన బొండాలు లాగ


వుబ్బాయి . పూ పెదాలు కూడా విచుకుని వోబ్బి బుల్లి పికి


లేగిచింది . గిరి బుల్లి ని కూడా జూకుతుంటీ . త్రిష మెలికలు


తిరుగుతుంది . త్రిష పూకు లూ రసం అంటా పీల్చీస్తున్నాడు . గిరి


.


ఒరేయ్ జూకింది చాలు ఇంకా గియ్యి లీ . అన్నాడు . త్రిష లేగిచి


నుంచూ అన్నాడు . రంబ గుడ్డలు విప్పు అన్నాడు . రంబ గుడ్డలు


ఒక్కొకటిగా విప్పింది . రంబ తొడలు చూసే తప్పితికి కృష్ణ సుల్ల


ఇంకా అంగుళం నిక్కింది. రంబ గుడ్డలు విప్పింది . రంబ సొల్లు


కాస్త జారి వున్నాయి . కృష్ణ . నీ కోతురు బాగుందా రంబ


బాగుందా అన్నాడు . రమణ . త్రిష బాగుంది సర్ అన్నాడు .


త్రిష ని డిఫరెంట్ ఏంజిల్స్ లో సోఫా మీద . పులి బొమ్మ పక్కన .


కుక్క బొమ్మ పక్కన కూర్చో బెట్టి . పూకు . సొల్లు జూకుతూ .


చాల ఫోట్స్ తీసాడు .


కృష్ణ బట్టలు విప్పు అన్నాడు . అందుకు సర్ అన్నాడు . నా మాట


వింటే . నీకు కూతలు ర . అన్నాడు .


కృష్ణ బట్టలు విప్పాడు . అంటా వరకు దాచిన మొడ్డ బయట


పడింది . దరి దాపులుగా 7 అంగుళాలు వునతాది నీ కూతురు


పూకుని నాకు అన్నాడు. త్రిష వూహించలీడు. కృష్ణ త్రిష పూకు ని


జూకు తుంటే కాలు దగ్గరకు నొక్కింది. సొల్లు మీద. ముద్దు


పెట్టుకుని. పెదాలు జూకు అన్నాడు. ఇంకా కృష్ణ మొడ్డ. త్రిష


పూకు కి తగులు తుంది.పెదాలు సొల్లు పిసికి జూకాడు.


త్రిష నువ్వు వచ్చి naa పక్కన కూర్చో మీ నాన్న రంబ ని


దేన్గుతాడు . నువ్వు అది చూసి నీ బుల్లి నలుపుకూ .


నలుపుకుని , ఆ రసం ఈ గ్లాస్ లో పొయ్యి తాగుతా . అన్నాడు


.


త్రిష వల్ల నాన్న ని అలా చాల సార్లు చూసింది . వల్ల అమ్మని .


వంట గదిలో అక్కడి పదితీ అక్కడ దేన్గుతాడు . కాని . వల్ల


నాన్న అడురుగుండా . అప్పుడు బట్టలు లీకుండా లీడు . వల్ల


నానా ఆనడం పట్టలీక రంబ సొల్లు జూకు తూ తన సుల్ల ని రంబ


తొడల మద్య వీసి నొక్కుతున్నాడు .


రమణ త్రిష ఇట్టిని నలుపుతూ . సొల్లు జూకుతున్నాడు . నువ్వు


మీ నాన్న చూసి కసిగా నలుపుకూ . అన్నాడు త్రిష తన బుల్లి ని


నలుపుకుంతుంటీ . రమణ సొల్లు నలుపుతూ జూకు తున్నాడు .


కృష్ణ రంబ ని 4 ఏంజిల్స్ లో దెంగి దెంగి వదిలాడు . త్రిష కూడా


మైకం లో గ్లాసెడు రసం కార్చిది .


రమణ ఆ జుఇస్ తాగి . రీపు నీ పిల్ల హీరో ఇన్ అయిన తర్వాత


నా మాట వినటానికే ఫొటోస్ తీసాను .


నా మాట వింటే బాగుంటావు . నీకు ఇలియానాని . తమన్నా


పూకు ని ఇస్తాను . బాగా దేన్గుడువు గాని నీ కూతురు ని ఇంకా


చాల మంది దేన్గుతారు. . డబ్బు కూడా బాగా ఇస్తాను . రీపు


పళ్ళు పుష్పాల డైరెక్టర్ వున్నాడు . ఆయన దగ్గరకి తీసుకు


వెళ్తాను . బాగా ఫుడ్ పీతి తీసుకు ర . లీకపూతే మొదటి రాత్రి


కదా . తట్టు కూలీడు లీత పూకు అన్నాడు .


తర్వాత రోజు . లంగా వూని వీసుకుని రమణ స్టూడియో కి


వచ్చింది . ఆ సర్ వాచీ టైం అయ్యింది . అలా కూర్చో అని


రూమ్లూ కి పిలేచాడు . లూపల . ఆప్ప్లెస్ . కార్రోట్లు . కీర


దూసకాయలు . ద్రాక్షా పళ్ళు . నారంజ కాయలు తీన వున్నాయి


. ఆ సెట్టింగ్ చూసి ఆనతి పల్లా సంత లా వుండి అంది త్రిష .


ఇంతలొ వచాడు . రగు . ఆయనకి పళ్ళు అంటీ ఇష్టం నీ సొల్లు


లాంటి పిల్ల అన్నా ఇష్టం అన్నాడు . రగు వచ్చి కూర్చున్నాడు .


ఆ త్రిష నీ పళ్ళు చూపించు అన్నాడు . త్రిష వూనే తీసి జాకెట్


మీద తన పళ్ళు చూపించింది .


రమణ నాకు ఈ రంగు పళ్ళు అంటీ చాలా ఇష్టం రొమ్ములు కూడా


బిగి సాదల లీడు. చాల బిరుసు గా వున్నాయి.. నీకు అంటా


కావలూ రాసుకో . నా ప్రాణం లీచి వచ్చింది . ఈ మద్య ఈ


రంగులో మన సౌత్ అమ్మాయిని దేన్గాలీడు . అన్నాడు .రగు .


రగు వెంటనీ బట్టలు వేప్పీసాడు . అతని సుల్ల లేగ కుండానే ౬


ఇంచ్ లు వుండి . త్రిష బయ పడుతూనే జాకెట్ విప్ప బూయింది


. ఆగు . నీ సొల్లు బాగున్నాయి . అని దగ్గరకు పిలిచి జాకెట్


మీదే రొమ్ములు పిసుకుతూ వోట్టుతూ . అరి చీతూ కొట్టాడు .


ఆమి వున్నాయి నీ సొల్లు బిగి సాదల కుండా . ఆమని సొల్లు


ఇలాగే వుంటాయి ఇంతా స్తిఫ్ఫ్ గా . తర్వాత నీ సోల్లె చూడటం


అన్నాడు . అంటూ జాకెట్ నే గట్టిగా గుంజాడు , సగం చెరిగింది .


మరలా గుంజీ టప్పటికి మొత్తం చిరిగి పూయింది . బ్లాకు కలర్ బ్ర


వీసుకుంది . బ్రా ని కూడా లాగాడు హుక్స్ తెగి వూది పూయింది


.


నీ సొల్లు కలస్సలల వున్నాయి . పెద్ద దన్నిమ్మ పళ్ళ లా


వున్నాయి . అంటూ రొమ్ములు మీద ari చీతో కొట్టాడు . వేళ్ళతో


కొట్టాడు . మూడు వీలు తీలి పూయాయి ఎర్రగా . అయా ఆమి


సోల్లె అంటూ ఆడమ రొమ్ము మొగ్గ ని . నలుపుతూ . ఇంకో


సొనను ని జూకుతూ కొరికాడు .ఆ అంది . అయినా వాడల కుండా


. మరలా కొరికాడు . వెన్నకు వేల్లుతుంటీ కుగులించుకుని మెడ


మీద కొరికాడు . చెవిని కూడా కొరికాడు . త్రిష పూకు లో ఊట


మొదయ్లయ్యింది . త్రిష చను మొన్న ని పుచుకుని ఊపాడు .


ఊపుతుంటీ త్రిష సొల్లు మొత్తం వూగుతున్నాయి .


త్రిష ని పడుకూ బెట్టి . సొల్లు మీద తీన వీసి జూకాడు . బత్తాయి


లు పిండినట్టు త్రిష సొల్లు ని పుచుకుని పిసికీస్తున్నాడు . రగు


సుల్ల ఉప్పుడు నిక్కింది . త్రిష సొల్లు మీద సుల్ల పెట్టి కొట్టాడు .


త్రిష మీదకి అక్కి , త్రిష రెండు సొల్లు ని దగ్గరకు నొక్కి . సొల్లు


మద్య మొడ్డ పెట్టి దేన్గాడు . అలా కొనహా సేపు దెంగిన తర్వాత .


త్రిష లంగా వేప్పమన్నాడు . విప్పింది . ద్రవేర్ ని లాగి పూకు


వూసన చూసాడు . మదపు వూస్సన తూ బాగా ఊరి పూ తొనలు


బాగా వుబ్బి వున్నాయి . రెమ్మ లు ని వేదదీసి పూకు ని .


పూకు ఇట్టిని జూకాడు . పూ రాసాని మొత్తం జూకీసాడు .


రెండు కళ్ళని వెడల్పు చీసి సుల్ల ముందూలు వెంనేక్కి నొక్కి .


పూకు లోకి గెంతాడు . అసలు వేల్లలీడు . త్రిష పూకు చిన్న గాడి


లాగ వుండి .రమణ అంటి దీని పూకు ఇంట బిరుసు అంటూ ,


మొడ్డ ని చేత్తో పుచుకుని బలంగా తల వరకు గెంతాడు . త్రిష


నెప్పి కి తాల లేక ఆమా . అబ్బా .ఆఅ అంది రగు మొడ్డ అంటా


రక్తం అయ్యిపూయింది. పూ రసం రక్తం కలిసి కాస్త లూసె


అయ్యింది..


ఒక్క వుదుటన లూపలికి అంటా గెంతీసాడు . ఇంకా నెమ్మదిగా


వాయించడం మొదలు పెట్టాడు . లాగి లాగి దేన్గుతున్నాడు .


దెంగుడు కి త్రిష ఆ , ఆ , ఆ , అంటుంది ర్య్తమిక్ గా . అలా


మిషన్ పోసిషన్ లో ఓకే 10 నిమిషాలు దేన్గాడు . తర్వాత .


రెండు కళ్లు బుజాల మీద వీసుకుని ఇంకా కాస్త సేపు దేన్గాడు .


మరలా ఒంగూ బెట్టి దేన్గాడు . దేన్గుతో సొల్లు ని పిసుకుథోఒ త్రిషా


రాసాని ఎవ్వన వేడిని మొత్తం పీల్చీస్తున్నాడు .


త్రిష మీద నుండి లేగిచాడు . పూకు ని వూసన చూసి మరలా


జూకాడు . త్రిష కి ఇప్పటికి 3 సార్లు అవుట్ అయ్యిపూయింది .


త్రిష పూకు అంటా రక్తం అయ్యిపూయింది . మంచి సాఫ్ట్ తోవేల్ తో


తుడిచి తీన వీసి జూకాడు . గుడ్డలూ వీలు పెట్టి . త్రిష పూకు


నాకుతూ. చల్లని ఐస్ ముక్క పెట్టి నెమ్మదిగా వోట్టాడు.


.


రగు లేగిచి మంచి సైజు వున్నా క్యారెట్ తీసుకున్నాడు . ముందు


సూది గా వున్నా కోన ని కట్ చీసి . త్రిష గుడ్డ మీదా పామాడు .


త్రిషా కి టెన్షన్ మొదలయ్యింది . పూకు లూ కి ఒక్క పూతు లూ


గుచాడు . మరలా వెన్నకి లాగి క్యారెట్ తో దేన్గాడు . త్రిష ఆ .


ఆ . అంటూ త్రిషా పూకు రసాలు ఊరింది .


త్రిష పూకు లూ నుండి . తీసి . క్యారెట్ ని గుడ్డ లూ కి బలంగా


గెంతాడు
ఆ ఆ ఆ ఆఆ అబ్బాయా . అఆయా . అంటూ అరిచింది
మొదట అలాగే వుంటాది తర్వాత బాగుంటుంది . అని వెనక్కి లాగి


మరలా పెట్టి దేన్గాడు . క్యారెట్ ని గుడ్డలోపలికి నొక్కేసి పూకులో


రగు సుల్ల పెట్టి కొట్టాడు .
త్రిష కి వాళ్ళు అంటా తిరిగిపూయింది . అక్కడూ ఆడో ఆనందం .


ద్రుగ్ తీసుకున్న దానిలా . రగు మొడ్డ దెబ్బకి ఆ ఆ. అమ్మా.


బాగా . కొట్టు . కొట్టు డెంగు దేన్గారా, ఈదూలా వుండి . కొట్టు


వదలకు అంది . క్యారెట్ బయటకు వచీస్తుందిమరలా లూపలికి కొట్టి


. 20 నిమిషాలు కొట్టి వదిలాడు . కొట్టి . కొట్టి . కార్చీసాడు .


ఇలా త్రిష తన కన్నె తానాని అర్పించుకుంది . తర్వాత ఫోటో గ్రఫేర్


రమణ డ్రగ్స్ ఇచి చాల దారుణంగా నలుగురు అయిదు గురు కూడా


దేన్గారు.