ఫ్యామిలీలో ఎవరి ఇష్టం వచినట్టు వాళ్ళు Part 2

Posted on

Sex kathalu ఇవన్నీమాఅత్తనాకుచెప్తూనేఇంకోమొగుణ్ణికేకేసింది. ఐపోయేకామళ్ళితుడిపించుకుంది.
నేనుమర్నాడు, నాకన్నపెద్దదైనకొత్తపెళ్లికూతురు (పూకుమీదమూతతియ్యనిది) తోఅన్నీచెప్పేకా, నువ్వునీఅత్తపూకుదేనితోతుడిచేవ్అంది.
గుడ్డతో, అన్నాను.
ఇంకానయంగుద్దతోతుడిచేవ్కాదు.
మరిదేనితోతుడవాలేఅన్నాను. చేత్తోతుడుస్తూ, చేతినిసళ్ళకీతొడలకీరాసుకొవాలి. అలారాసుకుంటేనేరసాలుమనవళ్ళకిపట్టిసళ్ళుపెరిగేది. నీకుఇంకాతెలియట్లేదుగానీ, నన్నుచూడుఅనితనబట్టలిప్పింది. దానిసళ్ళుతొడలూకొంచేంబలిసి,మీదఅట్టకట్టిఉన్నాయి.
మర్నాడురాత్రిఅలాగేచేసేను. అత్తఅడిగింది. నీపెద్దమరిదిచెరువుపొదల్లోంచీచాటుగాచూస్తున్నాడఅనిఅడిగింది.
ఎలాతెలుస్తుందత్తాఅన్నాఉ.
రేపునేనుమనపొలంలోంచిచూస్తానులేఅంది.
అలాఎనిమిదినెల్లకినేనుకూడాబాగాబలిశేను. మేకతోలుమూతకిందిమిలిచినఆతులుతెలుస్తున్నాయి.
ఒకరోజునాస్నేహితురాలుఅంది. రేపట్నించీనేనుమీతోస్నానాంచెయ్యకూడదుఅంది.
ఏం.
మామరిదినాగలిపెట్టేడూ. నిన్నమాఅత్తా, దానత్తాచూస్తుండగాపొలందున్నేడు. వాడికిదున్నడంనేర్పడానికినామొగుడునెలనించీసాయంచేస్తున్నాడట. ఈరాత్రినాపూకుమూతతీస్తారు. రేపొదయానికినేనుముద్దర్లేస్తాను.
ముద్దర్లేమిటి.
రాత్రిమాఇంటికిరా. ఇంటిముందుపందిరిలోనేమీరంతాపడుక్కొని, ఉదయంముద్దర్లుచుసివెళ్ళలి. అంది.
రాత్రిదానింటికివెళ్ళేం. అక్కడఅందరూఆడాళ్ళే. దానిమొగుడూమరిదీతప్ప.
ఒకమొగాడిమొహంమీదగుడ్డకప్పేరు Face Not showing. వాడెవడన్నాను. పాటగాడన్నారు.
నాస్నేహితురాలినివెల్లకిలాపడుక్కోబెట్టి, దానత్తపూకుమూడుచివరలావేసినకుట్టుకోసింది. వెణ్టనేఅప్పట్వరకూఅణిగిమనిగిఉన్నఆతులు, మేకతోలుమూతనెపక్కకితోసేసేయి. దానత్తతప్పుకుంది.
దానమ్మవచ్చి, చెంబుతోనీళ్ళుతీసిముందుతనఅల్లుడికిఇచ్చింది. వాడు, ఒకచేత్తోఆతులుసరిస్తూవేరేచేత్తోనీళ్ళుపోసిపూకుకడిగితుడిచేడు.
పాలగ్లాసుతనఅల్లుడితమ్ముడికిచ్చింది. వాడుఆగ్లాసుడుపాల్తొనేపూకుకడిగేడు. మల్లీఇద్దరూకలిసినీళ్ళతోమరోసారికడిగిదూరంగాకూర్చొన్నారు.
దానమ్మతప్పుకోగానేదానత్తవచ్చి, దానిపూకుపెదాlu జాగర్త్గావిడదీసి, ఒకతమలపాకుపెట్టింది.
ఇది, లంగాసవరించుకొనిమామూలుగాకూర్చొంది. పెళ్ళికూతురూ, పెళ్ళికొడుకులూ, ఇద్దరుఅమ్మలూలోపలిగదిలొకెల్లేర్.
ఇద్దరుముసిలాళ్ళు, ముందుకొచ్చికూర్చొన్నారు. ఒక్ఇరవయ్యేళ్ళపిల్లకూడావొచ్చికూర్చొంది.
ఇరవయ్యేళ్ళపిల్లపాటమొదలెట్టింది.
పెద్దమరిదేనాగలెత్తేఏమిచేయునేఅత్తమా. (అప్పుడర్ధమయ్యింది. అదిపెళ్ళికూతురిపాత్రధారిఅని.)
పూకుమూతనుతీయవలెనాఉండవేనాకోడలా. అనిపాడిందిదానత్తపాత్రధారి.
మళ్ళిఆవిడెపాడింది. వొదిన, వొదినానీదుకూతురిపూకుteరవగరావమా. నాదుకొడుకులునాగలెత్తే, రాత్రిరావేవొదినమా.
వొచ్చినానువొచ్చినానుఎక్కడరనాఅల్లుడా.
వొచ్చినానువొచ్చినానుఏమిచేయునేఅత్తమా (ముసుగేసుకున్నమొగగొంతుపాడింది). వాదికిఏపసరుపట్టెరోగాని, బాగాబొంగురుపొయి, ఎవడోతెలికుండాఉంది.
నీళ్ళతోనువ్పూకుకడిగి, తమునిపిలవరఅల్లుడా, నీదుతమ్ముడుపాలకడుగును, కలిసినీటితోకడుగుడీ.
కడిగినామేకడిగినామేఏమిచేయుమేఅత్తమా (మొగ)
తమలపాకునితీసుకొనవేబాగకడగవేవొదినమా (పెళ్ళికూతురితల్లి).
తొడలుతెరవవేసిగ్గుపడకేఓర్చుకోవేకోడలా. ఇచట్బెట్టినతమలపాకుని, వేడిగ్నానబెట్టివే.
అందరూకొంచెంసేపునిశ్శబ్దంఐపోయేరు.
తమలపాకునిపెట్టిఒక్కగంతఅయినదేవొద్నమా. (పెళ్లికూతురితల్లి)
తొడిమబట్టిపైకితీయవాచిన్నిముద్దులకోడలా.
తీసినానుజిగురుగున్నదే, వేడిగున్నదెఅత్తమా.
ఈనెబట్టిచీల్చుకోవేచిన్నిముద్దులకోడలా.
అల్లుడవానితమ్ముడా, రండిరా, లేవందిరా.
లేచినాముఏమిచేయుముచెప్పవేమాఅత్తమా.
నాదుకూతుచిచేతిలోనేతమలపూకూఉందిరా. ఒక్కముక్కనువ్వునమిలి, ఒక్కముక్కతమునికివ్వర.
నమిలినాకాఎటులౌన్నదోచెప్పరానాఅల్లుడ.
ఉప్పుఉప్పుగ, జిగురుజిగురుగఉన్నదేనాఅత్తమా.
లేచినబడు, లేచినిలబడు, చిన్న్ముద్దులకోడలా. నీదుగదిలోమంచమెక్కీ, పండుకొనవేకోడలా. (pellikoduku talli)
నీదుపెళ్ళంవెనకనువ్వువెల్లిపండరఅల్లుడ
అప్పూదు నాకర్ధమయింది. లోపలగదిలో జరగాల్సిన తతంగాన్ని, వీళ్ళు నల్గురూ పాటల్ద్వారా చెబుత్నారని.
నాదుమీదకి ఎక్కినాడే ఏమిచేయనె అత్తమా.
బరువుగానీ, నొప్పిగానీ ఉన్నదా నాకోడలా.
సమ్మసమ్మగ ఉన్నదత్తా, తీట తీటగా ఉన్నదే.
బట్ట్లెత్తుతున్నడె ఏమిచేయునే అత్తమా.
ఏమిచేసిన అడ్డుపడకే, చిన్నిముద్దుల కోడలా.
ఇప్పుడేమి చేయుచున్నడె చెప్పవే నాకోడలా.
చనుల నోటిన చీకుచున్నడే. ఆతులలొ చెయ్యెట్టెనే.
నాదుకూతురి లేత పూకుర, గట్టిగా నొక్కొద్దురా.
చనులు వదిలీ, తొడలవద్దన మొహము పెట్టెనే, ఏమిచేయునే అత్తమా.
తొడల్ను నువ్విప్పవే, తలను అదిమీ పెట్టవే.
పూకు నాకర అల్లుడ, ఆ సాడు తాగరా అల్లుడా.
తిమ్మిరెక్కూ చున్నదే, ఏమిచేయనే అత్తమా.
మొగుని జుత్తు పట్టవే, పైకి లాగుచు ఉండవే.
నీదు కొడుకూ నాగలెత్తెను, ఏమి చేయనె అత్తమా.
నాగలిని నువ్ చేతబట్టె, చిన్ని ముద్దుల కోడలా. పూకు గాడికి పైన బెట్టె, తోసుకోవే కోడలా.
నీదు కూతురి పూకు ఇరుకే ఏమి చేయనే అత్తమా. మొడ్డతోసిన దూరకున్నది ఏమిచేయునే అత్తమా (మొగ గొంతు)
నొప్పి నూపి పెట్టుచున్నదే, పూకు సలుపుగా ఉన్నదే.
కొద్దికొద్దిగా తోసుకోరా, చిన్నచిన్నగ ఊపరా (వాడి అత్త)
అమ్మా, అని అరిచింది పెళ్ళికూతురి పాత్ర ధారి.
అమ్మ కాదే అత్త అనవే, చిన్ని ముద్దుల కోడలా.
లోనికంతా తోసినాడే, చీరినట్టె ఉన్నదే.
కదలవద్దుర, కదల వద్దు. ఆగిపోరా అల్లుడా.
కదలకుంటే ఎటుల ఉన్నదె చిన్నిముద్దుల కోడలా.
మంత కొంచెం తగ్గుతున్నది. మొడ్డ మీతగ మారుతున్నది.
పూకుతో నువ్ నొక్కవే, చిన్నిముద్దుల కోడలా.
ఎటులనొక్కనె ఏతులనొక్కనె, చెప్పవే నా అత్తమా.
ఉచ్చ ఆపినటుల చేయుము, నొక్కబడునే కోడలా.
మరల బిగువుగ మారుచున్నదె ఏమిచేయునె అత్తమా.
కొంచెమూగర, కొంచెమాగర, నెమ్మదిర నా అల్లుడా.
ఎటుల ఉన్నది వెటుల ఉన్నది చెప్పవె నా కోడలా.
మంట మంటగ ఉన్నదమ్మా, గుల్యు పెరుగుచునున్నదీ.
ఆపమాకే, ఊపుకొనవే చిన్ని ముద్దుల కోడలా.
కార్చినాకా, ఇచటరారా, నీదు తమ్ముని లోన పంపర. ఇటులనే మీరుందరా అంటూ పెళ్ళికూతురి తల్లి పాటా ముగించింది.
పాత ఆపగానే పాత్రదారులు వెల్లిపోయేరు. పెల్లికుతురి తల్లి, తన అల్లుడి తమ్ముణ్ణి చెయ్యిపత్తుకొని తీసుకొచ్చి, గది గుమ్మం దగ్గర కూర్చొని, వాళ్ళన్న పైకి రాగానే లోనికి దూరమని చెప్పింది.
ఇద్దరు తల్లులూ మాతోపాటు పందిట్లోకొచ్చేసారు. ప్రతీ ఒక్కరూ ఉచ్చపొసుకొనే నెపంతో వెల్లడం, తిరిగి రాకపోదం, చూసి అనుమానం వొచ్చి నేనూ వెల్లేను. అక్కడ ప్రౌడలంతా తడికెల్లోంచి లోనికి చూస్తున్నారు. నేను కూడ చూసేను. లోన చిన్న దీపం.
నా స్నేహితురాల్ని మొగుడు దెంగేకా, వాడు బైటికొచ్చేదు. మరిదివెళ్ళేడు. మొగుడి కింద సిగ్గుపడుతూ దెంగించుకున్న నా స్నేహితురాలు మరిదిరాగానే వాడి బట్టలు లాగి, అది వెల్లకిలా పడుక్కొని, వాణ్ణి బోర్లా మీదెక్కించుకుంది. తన కాళ్ళతో వాడి కాళ్ళని మెలేసి, చేతిని బొడ్డుకిందకి దూర్చింది. క్షణాల్లో వాడు ఊగడం మొదలెట్టేడు. వాడు బయటికొచ్చేకా మేం పందిట్లోకొచ్చి పడుక్కున్నాం.
తెల్లారేకా ఆడాళ్ళం అందరం లోనికెళ్ళేం. అక్కడ పడుక్కొనే ఉన్న నా స్నేహితురాల్ని నిద్దర్లేపి, దానత్త్త దానికి బట్ట కట్టి పక్క ఇంకో మంచం మీద పడుక్కోబెట్టింది.
దానమ్మ, సోబనం మంచం మీద తెల్ల చీర తీసి విప్పుగా ఆరేసి, ఎర్ర మరకలు చూస్తూ, ఇదుగోటొదినా, నీకోడలి ముద్దర్లు అంది. ఆకారం చూస్తే అర్ధం అయ్యింది. అవి, రక్తం మరకలు.
నా కోడలు దాని మరిది బాగా ఎదురొత్తులిచ్చింది. అందికే నా పెద్దకొడుకు పోటు పొడిచి కార్పించిన రక్తం అంతా, గుద్దమీదికి జారి, ఎదురొత్తులిస్తున్నపుడు గుద్ద ముద్దర్లు పడ్డయి అంది.
ఇంటికొచ్చేకా మా అత్త అక్కడి విసెసాలు అడిగింది. నేను చెప్పేకా చెప్పింది. మనలో ఎవరికి ఏవి తెలియాలో అవే తెలుస్తాయి. నీ అమ్రిది మరో నెలలో నాగలి పడతాడు అందెకే నిన్నొకర్తినే పంపేను. నీపూకు మూతేసాకా, ఇలాంటివి నాలుగు జరిగేయి అంది.
నిజమే, మాతో చెరువు స్నానం చేసే పెళ్లికూతుళ్ళలో చాలా మంది ఇప్పుడు తమ అత్తలతో పొలాల్లోకెళ్ళి, తర్వాత ఇంటి దెగ్గర స్నానం చేస్తున్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *