పెట్టారా ఇంకా ఎన్ని రోజులైందో నా బొక్కలో అయిరన్ రాడ్ దూర్చుకొని

ఒక అరగంట తరువాత రైలు స్టేషన్ లో ఆగింది. రెండు నిమిషాలకి ఒక 45 ఏళ్ళ ఆంటీ తన నడ్డి ఊపుకుంటూ లోపలికి వచ్చింది పెట్టె తో సహా. పిటపిటలాడిపోతోంది...

నాలుగు పత్తిగింజల సంసారం

Saturday, March 24th, 2018 - Sex stories in Telugu

గదిలో అత్తరు గుమ గుమలు సంపెంగ పువ్వుల వాసన లతో నిన్దిపాయింది, ప్రియ జయని ఎత్తుకువచ్చి మంచం మీదకు జార్చింది, జయని ఆకలిగొన్న పులి, జింకను విర్చుకుపడి తిన్దానికా అన్నట్లు...

ఇద్దరు ఆంటీలను బ్లాక్మైల్ చేసి

Thursday, March 22nd, 2018 - Sex stories in Telugu

బయటకి వెళ్ళిన మగాళ్ళు తిరిగి వచ్చేసరికి, ఇద్దరూ ఏమీ ఎరగనట్టు కూర్చున్నారు. సాయంత్రానికి టిక్కెట్లు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. ఇక మిగిలిన సమయమంతా అక్కడ షాపింగ్ చేయడానికీ, మిగిలిన ప్రదేశాలని చూడడానికీ...

నా తొడల మధ్యలో తడి మొదలయింది

Wednesday, March 21st, 2018 - Sex stories in Telugu

రమేష్, ప్రియ కార్లో వెళుతున్నారు. ఊరికి చాలా దూరంగా ఉన్నారప్పుడు. అడవిలాంటి ప్రదేశంలోంచి వెళుతుంది కారు. దగ్గర్లో మరో వాహనం లేదు. ఉన్నట్లుండి రోడ్డుకి అడ్డంగా పెద్ద పెద్ద రాళ్లు...

మామా కోడళ్ళు ఒకే సారి స్నానం

Wednesday, March 21st, 2018 - Telugu Incest Stories

నేను స్నానం చేసి వస్తానమ్మా..పద్మా..నా టీ ఒక అరగంట ఆగి తీసుకురా..” అంటూ టవల్ సవరించుకుంటూ తన గదిలోకి వెళ్ళాడు ప్రసాద్. “ఇదేంటి..వేళ కాని వేళలో మామా కోడళ్ళు ఒకే...